Činnost amatérského či profesionálního ornitologa je v terénu regulována právními předpisy, které jsou formulovány jednoznačnou řečí paragrafů a pak osobností daného člověka, jeho smyslem pro zodpovědnost, jeho vztahem k přírodě, k živým tvorům i ostatním lidem. Na právní normy se lze sice odvolávat a najít v nich oporu v případě, kdy je nutné postihnout nezodpovědné jednání nebo mu zamezit, ale nutné je apelovat i na zodpovědný přístup každého člověka, protože právní předpisy nemohou řešit vše.

Abychom omezili nebo zcela vyloučili negativní vliv, který naše aktivity v přírodě mohou mít na ptactvo, abychom se vyvarovali negativních emocí mezi různými zájmovými skupinami, které ale zájem o naši avifaunu spojuje, abychom na laickou veřejnost působili výchovně ve vztahu k ochraně ptactva a přírody obecně, ale především abychom sami aktivně přispěli k ochraně naší avifauny a jejího životního prostředí, měli bychom dodržovat určitá pravidla ornitologické etiky, která by se měla stát součástí etického kodexu každého ornitologa, ptáčkaře či birdwatchera. Můžeme to nazvat, jak chceme. Tato pravidla by měla doplňovat legislativně stanovené normy a měla by vést k jejich dodržování. Dodržování pravidel ornitologické etiky by se mělo stát součástí cti každého, kdo se zajímá o naše opeřence, kdo je obdivuje a chce je chránit.

Následující řádky jsou pokusem formulovat obecně platné zásady kodexu birdwatchera vycházející jednak z pravidel ornitologické etikety sestavených American Birding Association a pak také z vlastních zkušeností, v souladu se svědomím a smyslem pro odpovědnost.

Etický kodex pozorovatele ptactva

Každý se zájmem o ptactvo a jeho pozorování vždy respektuje přírodu, životní prostředí, oprávněné potřeby a práva druhých. Při každém konfliktu hrozícím ze strany člověka (ornitologa) má přednost ochrana ptactva a jeho prostředí.

1. Chráníme ptactvo a jeho životní prostředí

1.1. Každý volně žijící ptačí druh si zaslouží naši ochranu, což vyplývá i ze zákona o ochraně přírody.

1.2. Vyhýbáme se chování, které by ve svém důsledku vedlo ke stresování ptáků a vystavilo je ohrožení; učíme se zdrženlivosti a opatrnosti během pozorování, fotografování, nahrávání a filmování ptáků. Od pozorovaného druhu si udržujeme přiměřenou vzdálenost, omezujeme jeho rušení a uvědomujeme si, že interakce s pozorovaným objektem není v žádném případě žádoucí. Existuje řada metod, které nám umožní komfortní pozorování či dokumentaci i z bezpečné vzdálenosti - stativový dalekohled, objektiv s dlouhým ohniskem, binokulár, digiscoping apod.

Omezujeme na minimum používání nahrávek ptačích hlasů a jiné metody k nalákání ptáků; neužíváme tyto metody nikdy na lokalitách s větším množstvím ptáků nebo v případě, že se jedná o druhy ohrožené, zvláště chráněné či vzácně se na lokalitě vyskytující. Tuto aktivitu zákon klasifikuje jako zakázané úmyslné rušení.

Nepřibližujeme se rušivým způsobem do blízkosti hnízd, hnízdních kolonií a nocovišť ptáků.

1.3. Před zveřejněním přítomnosti vzácného druhu pečlivě zvážíme možnost jeho následného vyrušování a narušení jeho prostředí přítomností dalších lidí na lokalitě; postupujeme tak, aby přístup na lokalitu byl regulován, vyrušování bylo minimalizováno a vstup na lokalitu byl povolen vlastníkem pozemku. Hnízdiště vzácných druhů by mělo být prozrazeno jen příslušným úřadům (ochrany přírody) nebo patronátní skupině, působí-li v rámci daného území. Ta zajistí jeho ochranu.

Záleží plně na uvážení pozorovatele, zda pozorování zveřejní nebo ne. Jeho rozhodnutí respektujeme bez ohledu na důvody, které ho k tomu vedly. K tomuto respektu neoddělitelně patří i to, že se vyvarujeme jakéhokoli nátlaku na pozorovatele, včetně žádosti o zdůvodnění utajení.

1.4. Při pozorování zůstaneme na cestě, stezce nebo pěšině, pokud existují, jinak omezíme vstup na lokalitu, kterým bychom mohli ptactvo rušit, na minimum.

2. Respektujeme zákon a právo druhých

2.1. Nevstupujeme na soukromé pozemky s vyznačením zákazu vstupu nebo ohraničené ploty nebo jinými zábranami bez výslovného souhlasu majitele.

Fyzické osoby mají právo vstup na své pozemky zakázat. Volný průchod je mimo intravilán obce možný jen přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud to zákon nestanoví jinak. V lese je vstup umožněn i na soukromé pozemky.

2.2. Respektujeme zákony, předpisy a pravidla upravující provoz a pohyb po komunikacích a veřejných prostranstvích nejen doma, ale i v zahraničí. Mimo jiné respektujeme zákaz vjezdu autem do lesa.

2.3. Dodržujeme pravidla slušného jednání při kontaktu s jinými lidmi. Naše příkladné jednání přispěje k dobrým vztahům nejen mezi ornitology.

3. Dohlížíme na to, aby byla námi vybudovaná krmítka, budky, hnízdní konstrukce a další zařízení pro ptáky bezpečná.

3.1. Udržujeme pítka a krmítka v čistotě, předcházíme tak možnému vzniku hnilob a jiných zdrojů nákazy.

3.2. Pravidelně na podzim udržujeme a čistím budky a další hnízdní zařízení.

3.3. Pokud ptáky někam přilákáme, zajistíme, aby nebyli vystaveni predaci ze strany koček či jiných domácích zvířat nebo aby jim nehrozilo nebezpečí z jiných příčin.

4. Pozorování ptactva ve skupinách, ať už organizovaných či nikoliv, si vyžaduje speciální opatření.

Každý jednotlivec skupiny je navíc krom dodržení pravidel zmíněných pod bodem 1 a 2 zodpovědný i jako „člen skupiny“.

4.1. Jako takový respektuje zájmy, dovednosti a znalosti kolegů ornitologů, stejně jako dalších lidí ve skupině, kteří se věnují jiným venkovním aktivitám. Ochotně se podělí o své znalosti a zkušenosti s výjimkou zmíněnou pod bodem 1.3. Je nápomocen zvláště začínajícím kolegům ornitologům.

4.2. Pokud je svědkem neetického chování ornitologa, posoudí situaci a zasáhne v případě, kdy si myslí, že je to rozumné. Když zakročí, informuje nejdřív dotyčnou osobu (-y) na její (-ch) nepatřičné chování a zakročí, aby tomuto chování zamezil. Pokud ve svém jednání pokračují, pak je zdokumentuje a informuje patřičné úřady.

Je-li svědkem úmyslného zabíjení ptáků, jejich chytání a držení (mimo kroužkovatele), úmyslného poškozování či odstraňování jejich hnízd, sběru vajec či úmyslného vyrušování zejména během jejich rozmnožování a odchovu mláďat, kterému není schopen zabránit, pak takové chování dle možností zdokumentuje a informuje kompetentní úřady (ČIŽP, Policie ČR).

Povinnosti vedoucího skupiny (amatéra či profesionála vedoucího výlet či zájezd).

4.3. V roli vedoucího skupiny musíme být pro ostatní příkladem etického jednání. Učíme ostatní slovem i příkladem.

4.4. Pokud je to nutné, volíme takový počet účastníků skupiny, který má minimální vliv na okolní prostředí a nepřekáží ostatním, kteří se nacházejí na stejné lokalitě.

4.5. Poučíme členy skupiny o všech pravidlech, která je nutno při návštěvě dané lokality dodržovat (např. zákaz provokace nahrávkou).

4.6. Je nutné si uvědomit, že profesionální cestovní kanceláře pro ornitology nesou na svých bedrech veškerou zodpovědnost spojenou se zajištěním ochrany ptáků na navštívené lokalitě a přínos jejich osvětové činnosti a výchovy členů každé skupiny by měl být přednější, než jejich komerční zájmy. Budeme se chovat podle zásad tohoto kodexu, budeme ho šířit a učit těmto zásadám i ostatní.